Vedtekter

  Horn of Africa’s youth vedtektene.  
 1. Formål:
 • Skape godt felleskap i samfunnet
 • Skape forandring til det positivet
 • Bli integrerte, engasjerte og inkluderende
 • Få eller hjelpe folk med utdanning og jobb
 
 1. Styret + komiteene utgjør til sammen 31 medlemmer.
 2. Organisasjonen består Styreleder, Nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, rådgivere, markedsføringsansvarlig, utdanningskomite, kultur\integereringskomite, idrettskomite, kontrollkomite og konfliktrådskomite og religionskomitee.
Vedtekter for årsmøte
 1. Årsmøte er det øverste organet i organisasjonen, og disse sakene blir behandlet:
 • Årsmelding og regnskap fra den forrige perioden
 • Aktivitetsplaner og budsjett forslag for organisasjonen
 • Forslag til endring av vedtekter
 • Innkommende forslag
 • Valg
 1. Styret kan komme med forslag til vedtaksendringer ved årsmøte, men det er kun årsmøte som kan vedta disse endringene og godkjenne organisasjonens vedtekter.
  Krav til styremedlemmer for Horn of Africa’s Youth.
 1. Alle har lik sjanse til å stille som medlemmer i styret uansett kjønn.
 2. Kandidatene som stiller opp må ikke ha begått ugjerning mot somaliske befolkningen eller landet vi bor i.
 3. Styremedlemmer må kunne beherske både norsk og somalisk.
 4. Kandidater må kunne ha kunnskaper og/eller erfaring om vervet de stiller som.
 5. Valg skjer 1 gang i året på årsmøter. (I unntak av ekstraordinære årsmøter)
 6. Ved valg av styre skal valget holdes åpent og alle medlemmer skal ha mulighet til å være tilstede.
 7. Valgt kanditat må være en som ikke har dårlig oppførsel eller være involvert i ulovlig virksomhet.
  Vedtektene for medlemskap.
 1. Alle som er mellom 15 -30 år kan bli medlem.
 2. Betalende medlemmer av kontingenten har stemmerett og mulighet til stille som styremedlemmer.
 3. Du er kun medlem om du har betalt kontingenten for året.
 4. Årskontingenten: 50,-
  Samarbeid intern i Horn of Africa’s Youth
 1. Alle de 31 medlemmene i styret har ansvar for samarbeidet i slik at de målene som er satt oppnås på best mulig måte.
 2. Den som motarbeider eller står i veien for samarbeid vil få videre konsekvenser.
 3. Styremedlemmene i Horn of Africa’s Youth har fullmakt til å avslutte medlemskap og utestenge medlemmer som bryter våre regler og vedtekter
  Styreleders ansvar.
 1. Styremedlemene har fullmakt til å stoppe arbeid som ikke gagner organisasjonen.
 2. Styreleder må innhente råd og veiledning fra resten av styret og kontrollkomiteen ved slike avgjørelser.
 3. Styreleder kan ikke ta avgjørelser selv. Resten av styret må involveres før avgjørelsen blir tatt.
  Forvaltning av økonomi.
 1. All økonomisk aktivitet skal styreleder og økonomiansvarlig ha kontroll på.
 2. Aktivitet som krever økonomi må budsjetteres og regnskapføres.
 3. Økonomiansvarlig har plikt og ansvar for å holde styr på all økonomi som vedrører organisasjonen.
 4. Kasserer skal føre organisasjonen sitt regnskapet månedlig – for bedre aktivitet oversikt.
 5. Misbruk av tillit for å ivareta fellesgodene vil bli fulgt opp.
  Vedtekter for komiteene
 1. Komiteene er grupper som har et spesielt område de jobber med
 2. Komiteene består av komitéleder og komitémedlemmer
 3. Lederen for hver komiteen har stemmerett på Horn of Africa’s youth styremøter.
 4. Det er lederen i komiteene sin ansvar å innkalle til møter og passe på at aktiviteten i de forskjellige komiteene går videre.
 5. Lederen delegerer arbeidsoppgaver innad i komiteene.
 6. Det er viktig at kontakten og samarbeidet mellom de forskjellige komiteene og styret overholdes.
 7. Konflikter i komiteene tas opp med konfliktrådet.
  Konfliktrådskomiteen
 1. Alle medlemmer bør henvende seg til konfliktrådskomiteen ved konflikter innad I organisasjonen.
 2. Komiteen skal være nøytrale og upartiske i saker.
 3. Konfliktrådskomiteen har I ansvar å følge opp styret og komiteenes arbeid med hjelp av kontrollkomiteen.
  Utdanningskomiteen
 1. Må kunne skaffe seg kunnskaper og være oppdatert innenfor utdanningsløpet.
 2. Komiteen skal være veiledene og rådgivende innenfor utdanning.
  Kultur- og integreringskomiteen
 1. Komiteen skal fremme organisasjonens visjon om kultur og integrering i Østfold.
  Idrettskomiteen
 1. Alle aktiviterer skal være universiell utformet.
 2. Det skal arrangers minst en årlig turnering
  Religionskomiteen
 1. Har i ansvar å arrangere aktiviteter innenfor religionen.
 2. Medlemmene i komiteen skal ha kunnskaper nok til å kunne snake offentlig om religionen.
  Kontrollkomiteen
 1. Har verken stemmerett eller møteplikt på styremøter for H.O.A.Y.O.
 2. Skal til en hver tid ha kontroll over styrets prosess.
  Samarbeid med andre instanser.
 1. Horn of Africa’s Youth er uavhengig av andre foreninger og liknende instanser.
 2. Horn of Africa’s Youth har plikt til å samarbeide med foreninger og andre instanser som bidrar til framgang og ønsker de samme målene.
 3. For at samarbeidet i organisasjonen skal bli best så mulig oppfordres styret til å holde nær kontakt med medlemmene og holde medlemsmøter der det blir gitt informasjon om styrets prosess.